Bảo lãnh viện phí, hay bảo lãnh thanh toán viện phí điều mà khách hàng cũng rất quan tâm khi tham gia sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe elite care của PTI. Với sự liên kết với hơn 170 phòng khám và bệnh viện cao cấp, PTI sẽ cung cấp cho khách hàng sự đa dạng về hệ thống bảo lãnh viện phí để lựa chọn.

BẢO LÃNH VIỆN PHÍ CÓ Ý NGHĨA GÌ

  • Bảo lãnh viện phí, hay là bảo lãnh thanh toán viện phí có nghĩa là Người Bảo Hiểm sẽ đứng ra chi trả tiền viện phí, hay đứng ra thanh toán tiền viện phí cho khách hàng trong trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm
  • Khách hàng có thể lựa chọn các bệnh viện bảo lãnh viện phí trong hệ thống bảo lãnh viện phí của PTI cho việc điều trị và khám chữa bệnh của mình, và phù hợp với điều kiện di chuyển, cũng như tiện ích của hệ thống bện viện mà PTI đã liên kết.
  • Lợi ích của việc khám chữa bệnh tại các bện viện được PTI bảo lãnh viện phí sẽ giúp cho khác hàng bớt đi sự quan tâm về mặt tài chính khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
  • Ngoài ưu điểm là khách hàng được bảo lãnh thanh toán viện phí thì khách hàng còn được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ bồi thường một cách chi tiết và cụ thể nhất tại các hệ thống bệnh viện và phòng khám mà PTI đã liên kết.

DANH SÁCH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ ELITE CARE

Generated by wpDataTables
Bảo lãnh viện phí chăm sóc sức khỏe elite care